Utveckling av lånehantering

Under 1700-talet pågick Stora nordiska kriget i norra, mellersta och östra Europa. Sverige fick en bra start och kunde besegra Ryssland i Neva och driva ut Danmark från Holstein. Kriget vände dock och Sverige förlorade vilket fick påfrestande följder för riket. Under stormaktstiden var Sverige ett utpräglat bondeland som var glest befolkat och med begränsade resurser. Den ekonomiska politikens mål var att få fram de resurser som krävdes för den expansiva utrikespolitiken och landets krigsmakt.

För att förstärska de statliga finanserna inriktade den statliga politiken på att maximera exporten och minimera importen. Det hade inletts en industrialisering av Sverige genom anläggning av bland annat järnbruk och vapensmedjor. Under Karl XI:s regering hade statens finanser förbättrats genom reduktion (indragning till staten av egendom, till exempel jord och jordinkomster). Kungen som regerade under kriget var Karl XII och för att kunna finansiera det behövdes lån. Kungens förste minister Görtz utformade en finansplan med ett obligationslån på 3,8 miljoner daler silvermynt.

Idag får monarkin sina pengar utbetalda av staten vilket kallas för apanage. Det infördes 1809 när riksdagen slöt ett avtal med Karl XIII. Apanage erhålls vid början av året och det utförs en revision av en extern revisor. Behovet av revision uppstod under 1700-talet sett utifrån ett globalt perspektiv. Det är inte bara för kungahuset som en revision måste ske utan alla aktiebolag som har uppfyllt vissa krav ska enligt lag ha en revisor. Att ha en revisor kan bland annat hjälpa till när företaget ska ta lån.

För att ett företag ska kunna ta lån måste banken ha förtroende för kunden och göra en bedömning av kundens förmåga att betala tillbaka lånet. Är det ett etablerat företag vill banken gärna se balansräkning, bokslut och kanske deklaration. Alltså lite hårdare krav än vad Karl XII hade under 1700-talet. Revisorn hjälper höja bankens förtroende till kunden eftersom de balansräkningar, bokslut och deklarationer som lämnas in garanterat inte innehåller några fel.