Krigets gång

Som följd av kriget framkallades en stor utmattning i Sverige, Ryssland, Danmark och Polen. Östersjön raserades och stället kom under ryskt inflytande vilket gjorde Ryssland till Nordeuropas mäktigaste land. Det här spelade även en viktig roll inom den europeiska politiken. Ryssland krönte en ny kejsare efter freden i Nystad vilket var Peter I, han fortsatte sitt arbete med att modernisera och utvidga landet.

Sverige spelade inte längre en stor roll i Europas ekonomi och riket fick en sekundär roll eftersom de förlorat sin stormaktsställning i norra Europa. Landet gick in i en period av parlamentarism, den så kallade frihetstiden eftersom det kungliga enväldet kraftigt försvagades. Landets politik dominerades av adeln och borgarklassen som snabbt lyckades blåsa nytt liv i landets ekonomi. Under resten av 1700-talet var Sverige fortfarande bittra på Ryssland vilket nådde sin kulm 1741-1743 samt 1788-1790.

Danmarks följder var inte lika hårda som Sveriges. Striden mellan Sverige och Danmark om Öresunds och Kattegatts stränder hade avslutats och även den sammanhängande gottorps-schleswigska frågan. Rivaliteten mellan Danmark och Sverige på grund av Skåne minskade till följd av Rysslands nya överhöghet över Östersjön. Kung Fredrik IV stabiliserade det danska kolonialväldet i den Indiska oceanen och Atlanten när han sökte efter nya handelsvägar. Hertigdömet Holstein-Gottorp fortsatte utgöra ett hot mot Danmark vilket kulmerade när hertig Karl Peter Ulrich av Holstein-Gottorp besteg den ryska tronen 1762.

För Polen fanns det ingen seger men August den starke kunde återta kungamakten som blev en personlig triumf. Efter Karl XII:s fälttåg hade Polen ödelagts av de svenska styrkorna, landets ekonomi var förstörd och deras politiska nedgång tog fart. Landet blev en sorts lydstat som efter hand fick offra sina gränsprovinser till utländska makter, Polen blev även allt mer beroende av Ryssland och i mindre utsträckning av Österrike. August försökte stärka sin position som regent men lyckades inte. Däremot lyckades han placera sin son som sin efterträdare.